Osobné ochranné pracovné prostriedky

O spoločnosti

Firma bola založená v roku 1994, pod obchodným menom Emília Bucsková - emCar. 22

Od svojho vzniku sa zaoberala veľkoobchodným a maloobchodným predajom vychádzkovej obuvi. Po dvoch rokoch činnosti sa firma preorientovala na distribúciu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorú vykonáva i v súčasnej dobe.

Sortiment ponúkaných výrobkov je tvorený z produkcie renomovaných firiem na základe dlhoročných skúseností.

Firma Emília Bucsková - emCar zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti Obchod s osobnými ochrannými pomôckami ISO 9001 : 2000.

TUV.gif

Hlavným cieľom firmy je maximálna spokojnosť zákazníka.

POLITIKA KVALITY

Emília Bucsková emCar, Košice je spoločnosťou orientovanou na obchodnú činnosť s vysokým štandardom kvality realizácie uvedenej činnosti. Stratégia manažmentu a všetkých zamestnancov je zameraná na trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov, upevnenie pozície na slovenskom trhu v oblasti nákupu a predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov, zvyšovanie prosperity spoločnosti, rast spokojnosti zamestnancov a pozitívny vplyv týchto činností na pracovné prostredie zákazníkov.

Vedenie spoločnosti vo väzbe na uvedené zámery ďalšieho rozvoja stanovuje tieto princípy:

  1. Zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Zamerať sa na včasnosť a kvalitu obchodných činností, zlepšovať obchodný a technický servis. Pri svojej činnosti uplatňovať zásadu, že zákazníkom je každý komu odovzdávame výsledky svojej práce.
  2. Znižovať náklady minimalizáciou výskytu nezhodných produktov.
  3. Zaujať vedúce (konkurenčné) postavenie predajcu hore uvedených produktov v rámci východoslovenského regiónu.
  4. Zamerať sa na nákup, (vývoj) a predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade s potrebami trhu, svetovými trendmi a špecifickými požiadavkami zákazníkov.
  5. Zvyšovať kvalifikáciu všetkých zamestnancov, zabezpečiť ich trvalý odborný rast, zvyšovať ich povedomie ku kvalite, zvyšovať ich spokojnosť a úroveň podnikateľskej kultúry.
  6. Neustále zvyšovať systém manažérstva kvality so zameraním na zlepšovanie plnenia požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 a princípov TQM.
  7. Rozvíjať spoluprácu s výrobcami, vývojovými organizáciami a dodávateľmi osobných ochranných pracovných prostriedkov so zameraním na zvyšovanie kvality produktov.
  8. Kvalita je záležitosťou každého a preto každý zamestnanec je povinný podporovať proces kontinuálneho zlepšovania kvality všetkých činností.

Uvedené princípy sú ďalej rozpracované do konkrétnych CIEĽOV KVALITY a naväzujúcich úloh.

Pre zabezpečenie uvedených princípov vedenie spoločnosti Emília Bucsková emCar, Košice očakáva plnú angažovanosť každého zamestnanca v rámci jeho pôsobnosti a zaväzuje sa podporovať aktivity k ich dosiahnutiu.

Košice,10.02.2004

Anton Bucsko
riaditeľ firmy